1. مجتبی حاجی ابادی , عباس ابراهیمی مقدم , حسین خوش بین قماش , حذف نویز صوتی مبتنی بر یک الگوریتم وفقی نوین , مهندسی برق دانشگاه تبریز , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۱۲۱-۱۲۹
  2. ایمان احدی اخلاقی , حسین خوش بین قماش , مرتضی رجب زاده اوغاز , روشی نوین برای همسانسازی کانال های MIMO انتخابگر فرکانسی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تجزیه‌ی مقادیر تکین ماتریس های چندجمله‌ای , International Journal of Information and Communication Technology Research , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲, صفحه ۱۱-۱۹