1. امیررضا پرویزی , حسین خوش بین قماش , ارزیابی طیف همکارانه مبتنی بر طبقه بندی در سیستم های رادیو شناختگر با چند آنتن , Electrical Engineering (ICEE), 2014 22st Iranian Conference on , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
  2. سمّیه خسروآزاد , حسین خوش بین قماش , تخمین کانال متغیر با زمان و آشکارسازی داده در سیستمهای MIMO-OFDMبا استفادهازفیلتر ذره ای(Particle Filter) , هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
  3. سیدنورالدین کشاورز , حسین خوش بین قماش , مهدی حمیدی , شکل دهی طیفی سیگنال فراپهن باند مرکب گوسی با استفاده از الگوریتم , هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
  4. سیدمحمد سجادی , حسین خوش بین قماش , تحلیل CRLB تخمین موقعیت هدف در رادارهای MIMO غیرفعال مبتنی بر GSM , هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
  5. محمد دوسرانیان مقدم , حسین ضمیری جعفریان , حمیدرضا بخشی , حسین خوش بین قماش , روش قطاع‌بندی سوئیچی برای کاهش تداخل در سیستم‌های سلولی CDMA تحت کنترل توان , هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۲
  6. مریم سلطانپور , حسین ضمیری جعفریان , حسین خوش بین قماش , ترازش حوزه زمانی برای سیستمهای OFDM متغیر با زمان بر اساس بیشینه کردن SINR , شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008 , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۲۴
  7. ندا موذن چهارسوقی , حسین ضمیری جعفریان , حسین خوش بین قماش , الگوریتم کوتاه سازی ماتریس کانال برای سیستمهای مخابراتی MIMO , پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۱۵
  8. , مرتضی خادمی درح , حسین خوش بین قماش , یک معیار توقف جدید برای حذف تکرارهای اضافی کدبردار توربو , کنفرانس مهندسی برق , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۱/۰۲
  9. محمد دوسرانیان مقدم , حسین ضمیری جعفریان , حسین خوش بین قماش , ایمان احدی اخلاقی , بهبود ظرفیت سیستمهای سلولی CDMA توسط قطاع بندی یکسان چرخش پذیر در یک محیط شهری دو بعدی , کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2006 , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲/۲۲